Theo dõi tiền mặt

Xác suất thả tiền mặt

Bể tích lũy

Mỗi người mù cho mỗi loại trò chơi có một nhóm tiền mặt độc lập.

Pot nếu số tiền vượt quá hoặc bằng 30 rèm lớn, số tiền tương đương với 1 mù lớn sẽ được dành cho Quỹ thả tiền mặt.